Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Zachodniopomorskiej Komendy OHP
  
20-04-2018, Piątek, 08:35
Jesteś tutaj :: Dokumentacja :: Oferty pracy
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Oferta pracy
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W  SZCZECINIE
ogłasza w dniu 26 marca 2018 roku
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
AKTUALIZACJA 09.04.2018 r.
Wolne stanowisko:

Referent ds. logistyki i zamówień publicznych w ZWK OHP w Szczecinie. Umowa na zastępstwo.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. Prowadzenie procedur przetargowych wynikających z planu zamówień publicznych oraz z bieżących potrzeb ZWK OHP,
 2. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych w ZWK OHP,
 3. Prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 4. Udział w komisjach przetargowych powoływanych w ZWK OHP,
 5. Nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań wynikających z Zarządzeń Komendanta ZWK OHP, dotyczących realizacji zadań w ramach procedur zamówień publicznych,
 6. Porozumiewanie się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości i zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie procedury przetargowej oraz opisu przedmiotu zamówienia w trakcie trwania postępowania.
 7. Weryfikowanie prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne,
 8. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie mieniem oraz środkami budżetowymi przeznaczonymi na inwestycje, remonty, wyposażenie i działalność statutową jednostki;
 9. Prowadzenie gospodarki materiałowej, obsługi transportowej oraz dokumentacji w tych zakresach;
 10. Organizacja dozoru obiektów WK OHP i nadzór nad jego realizacją w podległych jednostkach.
 11. Kontrola merytoryczna dokumentacji finansowej Wojewódzkiej Komendy oraz jednostek podległych.
 
Niezbędne wymagania:
 1. doświadczenie w zamówieniach publicznych,
 2. znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy, 
 3. obywatelstwo polskie
 4. wykształcenie wyższe: ekonomia lub logistyka
 5. odpowiedzialność i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane obowiązki służbowe,
 6. dyspozycyjność,
 7. odporność na stres,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 10. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 11. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów:  20 kwietnia 2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów: ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór – Specjalista ds. logistyki i zamówień publicznych”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami ,
 2. dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone,
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.

 
 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
ogłasza w dniu 23 marca 2018 roku
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
 

AKTUALIZACJA 11.04.2018 r. 
Wolne stanowisko:

pośrednik pracy - Asystent EURES w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Szczecinie.
Miejsce pracy: Szczecin
 
Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. rejestrowanie osób poszukujących pracy,  pozyskiwanie ofert pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub na rzecz dorosłych poszukujących pracy;
 2. współpraca z pracodawcami na rynku lokalnym w celu pozyskania ofert pracy,  możliwości realizacji praktyk zawodowych oraz stażu
 3. informowanie o możliwościach innych form zdobywania doświadczenia- wolontariat.
 4. udzielanie wsparcia i informacji w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, oczekiwań pracodawców w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej
 5. gromadzenie, opracowywanie i aktualizowanie informacji o zawodach, drogach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz potrzebach rynku pracy,
 6. utrzymywanie stałej współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia, szkołami, organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami rynku pracy,
 7. organizowanie imprez edukacyjnych połączonych z targami pracy oraz giełd pracy
 8. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi OHP.
 9. w zakresie pośrednictwa zagranicznego EURES:
 1. pomoc doradcy EURES w realizacji zadań, a także realizacja usług EURES,
 2. pozyskiwanie krajowych ofert pracy,
 3. wsparcie doradców EURES w organizowaniu targów i giełd pracy oraz innych imprez rekrutacyjnych,
 4. wsparcie doradców EURES w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej na rzecz pracodawców,
 5. dobór odpowiedniego kandydata w odpowiedzi na ofertę pracy (preselekcja kandydatów),
 6. pomoc osobom poszukującym pracy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 7. analiza lokalnych rynków pracy pod kątem zapotrzebowania pracodawców, zawodów ginących
  inicjowanie działań mających na celu promowanie EURES wśród pracodawców i osób poszukujących pracy,
 8. realizowanie usług EURES zgodnie ze standardem obowiązującym w OHP,
 9. przygotowanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych, jak również  wsparcie doradcy w przygotowaniu wsadu do sprawozdania rocznego z zakresu działań realizowanych w ramach EURES,
 10. udział w szkoleniach doskonalących z zakresu EURES.
Niezbędne wymagania:
obywatelstwo polskie,
 1. wykształcenie wyższe, preferowany kierunek pedagogika, psychologia, socjologia,
 2. minimum roczne doświadczenie w pośrednictwie pracy,
 3. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie B2, potwierdzona stosownym dokumentem
 4. znajomość obsługi komputera (pakietu Office oraz Internetu),
 5. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
 1. ukończone szkolenia, studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy,
 2. otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 3. prawo jazdy kat. B
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt,  tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: 23.04.2018 r.
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin, ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór-pośrednik pracy-asystent EURES”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z kandydatami wybranymi przez komisję rekrutacyjną,
 2. wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej drogą e-mailową lub telefonicznie,
 3. nadsyłanych dokumentów nie zwracamy, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone,
 4. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 5. umowa o pracę na czas określony
 6. nabór może być w każdej chwili anulowany.
 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a w dniu 08.01.2018 r. 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
70-206 SZCZECIN
 
 AKTUALIZACJA: 23.03.2018 r. 
Wolne stanowisko:

Wychowawca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. nadzór nad młodzieżą.
 
Niezbędne wymagania:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe. Kierunek Pedagogika: Resocjalizacja lub Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza;
3.      znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz Internetu;
4.      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5.   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1.      mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą;
2.    otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność  radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: nabór trwa cały czas
 
Miejsce składania dokumentów:
ŚHP Łobez
ul. Krótka 2 73-150 Łobez
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór - Wychowawca”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami;
 2. dokumenty złożone w aplikacji  nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.

 


Autor: Izabela Kos
Data: 2014-07-11 09:30:08
Udostępnił: Izabela Kos
Data: 2014-07-11 09:30:41
Modyfikował(a): Izabela Kos
Data: 2018-04-18 14:36:04

Rejestr zmian

Oglądano 2654 razy


Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel: (91) 81-27-981
fax: (91) 81-27-981 wew. 136
email: zachodniopomorska@ohp.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl