Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Zachodniopomorskiej Komendy OHP
  
22-06-2018, Piątek, 03:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

NASZA PRSZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Okres realizacji projektu: 1 maja 2009 r. – 31 października 2009 r.
 
Wsparciem w ramach projektu objęta została młodzież spoza OHP z całego kraju w wieku 15-18 lat (495 osób), pozostająca z mocy orzeczenia sądu rodzinnego pod nadzorem kuratora za przejawy demoralizacji lub wykazywanie zachowań zaburzonych, pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo, środowisk zagrożonych demoralizacją i patologią. Cechy osobowościowe tej grupy nieletnich, ich specyficzne potrzeby oraz sytuacja rodzinno-środowiskowa sprawiają, iż praca z nimi jest niezwykle trudna. W sytuacji codziennych powrotów do domu, do swojego środowiska, gdzie młodzi ludzie stykają się z patologicznymi zrachowaniami, możliwości stworzenia warunków dla odpowiedniej i skutecznej realizacji programu resocjalizacyjno-reedukacyjnego są mocno ograniczone. Znacznie lepsze rezultaty można osiągnąć dzięki intensywnej pracy prowadzonej pod kierunkiem doświadczonych terapeutów z dala od „codzienności”. Zapoczątkowane i wzmacniane podczas obozu pozytywne motywacje do zmiany zachowań i nawyków uczestników projektu mogły stanowić punkt wyjścia do prowadzenia dalszej pracy z młodzieżą.
 
Grupa docelowa została wybrana ze względu na narastający problem demoralizacji nieletnich dziewcząt i chłopców, nasilanie się wśród nich zachowań niepożądanych społecznie oraz wzrost poziomu przestępczości młodych osób. Poważny problem już od kilku lat stanowi nasilanie się zjawiska agresji, dlatego też priorytetowym obszarem działań podejmowanych w ramach projektu było uświadomienie uczestnikom niebezpieczeństw, na jakie narażają innych i siebie samych oraz wywołanie u niech woli zmiany zachowania. Grupa projektowa liczyła 15 osób.
 
Celem głównym projektu było ograniczenie wśród uczestników projektu tendencji do zachowań aspołecznych w celu zwiększenia ich integracji społeczno-zawodowej.
 
Cele szczegółowe projektu to:

 • ograniczenie poziomu agresji uczestników projektu,
 • poprawa indywidualnej samooceny młodzieży,
 • zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz do poszukiwania pracy,
 • wyrównanie zaniedbań wychowawczych, pedagogicznych i edukacyjnych,
 • nabycie przez młodzież postaw przedsiębiorczych,
 • nabycie bądź podniesienie poziomu wiedzy nt. lokalnego rynku pracy,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z przemocą (zarówno z pozycji „ofiary”, jak i jej sprawcy).

 
Wybrane zadania projektowe
 
Opieka terapeutyczno-wychowawcza oraz dodatkowe wsparcie socjalne – wszyscy uczestnicy projektu przed wyjazdem na obóz terapeutyczny wzięli udział w grupowych zajęciach wprowadzających, podczas których poznawali się wzajemnie oraz poznawali wychowawcę i terapeutę, którzy następnie udzielali im wsparcia podczas realizacji projektu. Ponadto wyjazd na obóz poprzedziło opracowanie przez terapeutę dla każdego uczestnika projektu (na podstawie przeprowadzonej indywidualnej rozmowy) opinii nt. przyczyn wykazywanych przez niego zachowań zaburzonych. Na podstawie tego rozpoznania prowadzona była dalsza praca terapeutyczna realizowana już podczas obozu. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu zostali objęci dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia. Na czas realizacji projektu młodzież została także ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
Warsztaty motywacyjno-aktywizujące – celem tych zajęć – przeprowadzonych w grupach przed wyjazdem na obóz – było przełamanie bariery bierności młodzieży oraz zmotywowanie jej do aktywnego udziału w projekcie.
 
Obóz terapeutyczny – podczas 21-dniowego obozu z uczestnikami projektu prowadzono intensywną i wielostronną pracę ukierunkowaną na pomoc i wspieranie rozwoju pozytywnych motywacji do zmiany zachowania. 
 
Spotkania superwizyjne połączone z ewaluacją projektu – podczas dwudniowych wyjazdowych spotkań uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach podsumowujących ich udział w projekcie, wymieniali się doświadczeniami oraz oceniali efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby. Ocena projektu przez uczestników połączona była z zajęciami terapeutycznymi zamykającymi program resocjalizująco-reedukacyjnymi przewidziany do realizowania w ramach projektu.
 
Rezultaty projektu
 
Rezultaty twarde

 • 450 uczestników nabędzie nowe kwalifikacje,
 • 300 uczestników wyrówna zaległości edukacyjne.

 
Rezultaty miękkie

 • zmiana zachowań zaburzonych, w tym przede wszystkim zredukowanie poziomu agresji u 450 uczestników projektu,
 • poprawa indywidualnej samooceny 450 uczestników projektu,
 • nabycie lub podwyższenie poziomu kompetencji społecznych przez 450 uczestników projektu,
 • zwiększenie wśród 450 uczestników projektu motywacji do nauki bądź podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenie wśród 450 uczestników projektu motywacji do poszukiwania pracy,
 • nabycie postaw przedsiębiorczych i adaptacyjnych w kontekście samozatrudnienia przez 450 uczestników projektu,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami u 450 uczestników szkolenia,
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przemocą u 450 uczestników projektu (zarówno z pozycji „ofiary”, jak i jej sprawcy).

 
Wykaz zajęć w ramach projektu:
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZE PRZED OBOZEM:

 • zajęcia integracyjne (2h/grupa)
 • indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (średnio 1h/osoba)
 • warsztaty motywacyjno-aktywizujące (5h/grupa)

 
OBÓZ TERAPEUTYCZNY

 • zajęcia integracyjne podczas obozu (5h/grupa)
 • zajęcia socjoterapeutyczne (20h/grupa, w tym 5h zajęć w grupach z podziałem wg płci)
 • warsztaty profilaktyczne (5h/grupa)
 • indywidualne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne (2h/osoba)
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej (10h/grupa, w tym 2h zajęć w grupach
 • z podziałem wg płci)
 • kurs przedsiębiorczości (10h/grupa, w tym 2h zajęć w grupach z podziałem wg płci)
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z języka polskiego (15h/grupa)
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z matematyki (15h/grupa)
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z dodatkowego przedmiotu (10h/osoba)
 • kurs komputerowy (średnio 25h/grupa)
 • zajęcia rekreacyjno-edukacyjne (średnio 30h/grupa)

 
ZAJĘCIA PO OBOZIE TERAPEUTYCZNYM

 • zajęcia terapeutyczne (6h/grupa)
 • zajęcia ewaluacyjne (4h/grupa)
 • zajęcia rekreacyjne (6h/grupa)

 
W sumie podczas realizacji całego projektu każdy uczestnik/uczestniczka brał udział w 171 godzinach różnorodnych zajęć.
 
Koszt realizacji projektu w ZWK OHP wyniósł: 23.735,28 zł

 

 


Autor: Izabela Kos
Data: 2018-04-24 14:03:37
Udostępnił: Izabela Kos
Data: 2018-04-24 14:04:01

Rejestr zmian


Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel: (91) 81-27-981
fax: (91) 81-27-981 wew. 136
email: zachodniopomorska@ohp.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl